Wednesday, November 2, 2022

Identity

 


Am I still a writer if I do not write?